นายประภัสสร์    มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ

ทำพิธีเปิดศูนย์ปฏิการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ

ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561